Zasady odbywania praktyk

Zasady odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie

I.   WYMAGANE DOKUMENTY

            Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie , powinny skompletować następującą dokumentację:

1.      wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

2.      imienne skierowanie/ wniosek na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3.      program praktyk,

4.      kserokopia dowodu osobistego,

5.     kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. 

            Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

            Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Zespole Prezydialnym kadr i Szkolenia w KPP w Zambrowie lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia ul. Aleja Wojska Polskiego 4a, 18-300 Zambrów).

           

III.    KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KPP W ZAMBROWIE

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KPP w Zambrowie:

1.        złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2.        złożenie kompletu dokumentów,

3.        zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KPP w Zambrowie.

            Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KPP w Zambrowie, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta.

IV.   PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej jeden egzemplarz wniosku zostaje przesłany na Uczelnię lub przekazany dla praktykanta w celu dostarczenia osobistego.

V.   PRZEBIEG PRAKTYKI

1.        W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i ppoż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KPP w Zambrowie,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KPP w Zambrowie w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.

2.        Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KPP w Zambrowie.

3.        Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4.        Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMET ODBYWANIA PRAKTYK

            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie są nieodpłatne.

            Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie  nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

            Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie  udziela się pod numerem telefonu 47 718 52 18.

Powrót na górę strony