Dostęp do zasobów archiwalnych

SKŁADNICA AKT KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZAMBROWIE

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie znajduje się

w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 4a, 18-300 Zambrów
telefon 47 718 52 00, fax 47 718 52 15

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Zambrów: Agnieszka Marta Łatka

 

DOSTĘP DO ZASOBU

Zasób składnicy akt:

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1959-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie od 1990 roku.

Całość dokumentacji wytworzonej przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Zambrowie do 1954r. przekazano - zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 1998r o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - do IPN w Białymstoku.

 

Wnioski o udostępnienie akt z zasobu składnicy akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie

18 – 300 Zambrów

ulica Aleja Wojska Polskiego 4a

 

Informacje w zakresie udostępnienia można uzyskać pod numerami:

telefon 47 718 52 55 lub 47 718 52 56

 

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

 • wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Udostępnianie akt dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

Dokumentacja niearchiwalna – to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (zniszczeniu).

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

 • wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie materiałów archiwalnych następuje poprzez:

Materiały archiwalne – to materiały posiadające znaczenie historyczne, które przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu (zniszczeniu).

 • umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie,

 • przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci reprodukcji tych materiałów albo w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie,

 • w przypadku ponoszenia przez archiwum kosztów związanych z udostępnieniem oraz za sporządzenie reprodukcji materiałów (kserokopii) – zainteresowany wnosi opłatę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.Nr 196, poz.1161).

Podstawa prawna w zakresie udostępniania akt:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.Nr 38, poz.173, z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.Nr 196, poz.1161),

 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr 16, poz.95, z późn.zm.).

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,

 • zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

 • zawierających dane osobowe – następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ograniczenia stosowania RODO

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

 1. prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne,

 2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,

 3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

   

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).


 

Powrót na górę strony