Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje: 

 1. listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie:
  18-300 Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 4a;
 2. elektronicznie na adres: kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl;
 3. za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl lub bezpośrednio poprzez odnośnik do Wniosku ogólnego ;
 4. faksem, na numer: (86) 474 19 15
 5. osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie 18-300 Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 4a - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do krespondencji;
 3. adresata petycji;
 4. wskazanie czego petycja dotyczy;
 5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
 6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
 7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
 8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać:

 1. zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Załączniki do strony