MASZ PRAWO DO MEDIACJI - 2019 - KPP Zambrów

MASZ PRAWO DO MEDIACJI

Data publikacji 11.10.2019

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym w tym roku na dzień 17 października 2019r. i Tygodniem Mediacji odbywającym się w dniach 14 – 18 października 2019r., Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie wzorem lat poprzednich włączyła się do działań zmierzających do propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji pozwalających na dotarcie do jak najszerszego grona osób.

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym w tym roku na dzień 17 października 2019r. i Tygodniem Mediacji odbywającym się w dniach 14 – 18 października 2019r., Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie wzorem lat poprzednich włączyła się do działań zmierzających do propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji pozwalających na dotarcie do jak najszerszego grona osób.

W tych dniach w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 4a, dyżur będą pełnić policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy będą udzielać informacji w zakresie mediacji w sprawach karnych, cywilnych.

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu

 • Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

 • Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego.

 • Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu/oskarżonemu

 • Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

 • Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (a w konsekwencji szybszemu zatarciu skazania).

 • Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego.

 • Mediacja stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa trafia do mediacji

 • Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania przygotowawczego (z inicjatywy pokrzywdzonego lub podejrzanego, albo na wniosek prokuratora lub innego organu prowadzącego to postępowanie) lub po wniesieniu sprawy do sądu (sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd lub referendarz sądowy).

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja w sprawach nieletnich

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu

 • Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z czynu karalnego na zaproponowanych przez siebie warunkach.

 • Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu karalnego oraz oczekiwań wobec nieletniego sprawcy.

 • Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu sprawcy

 • Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

 • Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania przed sądem.

 • Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania przed sądem.

 • Mediacja stwarza szansę na zrozumienie konieczności poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (krzywdę).

Jak sprawa trafia do mediacji

 • Mediacja może być prowadzona w każdym stadium postępowania sądowego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy. Sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd rodzinny.

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy.