Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowe Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-19

Strona internetowa www.zambrow.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które: 
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zambrow.policja.gov.pl spełnia wymagania w 95,52%

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest aspirant Agnieszka Predko, e-mail agnieszka.predko@zambrow.bk.policja.gov.pl numer telefonu + 48 47 718 51 00 lub + 48 798 439 842

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Borowski: jaroslaw.borowski@zambrow.bk.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu    + 48 47 718 52 45.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres email: kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czy termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Ulica Aleja Wojska Polskiego 4a

18-300 Zambrów

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, znajduje się przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 4a. Po lewej stronie budynku znajduje się pochylnia z przystosowanym wejściem dla osób niepełnosprawnych, mających problem z poruszaniem się, która prowadzi do drzwi głównych. Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do budynku dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. W wejściu głównym po prawej stronie znajduje się lada recepcji oraz Stanowisko Kierowania, gdzie funkcjonariusze pełnią służbę odpowiedzialną między innymi za obsługę interesantów z oznaczeniem usługi tłumacza polskiego języka migowego. Personel punktu przyjęć interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika czyli osoby wprowadzającej. Przejście z Punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zaporą otwieraną na kartę, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci mogą być też obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajdują się po prawej stronie od wejścia w hallu głównym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku.

W przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji osób przebywających w budynku, pomocy osobom ze specjalnymi potrzebami udziela policjant lub pracownik, który obsługuje danego interesanta.

Sanitariaty dla interesantów znajdują się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego oraz w holu po lewej stronie za Stanowiskiem Kierowania. Toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku. Pomieszczenia są wyposażone w przycisk przywoławczy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" z napisami w alfabecie Braille`a zamocowana jest na ścianie budynku po prawej stronie windy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie jest asp. Agnieszka Predko, numer telefonu + 48 47 718 51 00 lub + 48 798 439 842, adres e-mail: agnieszka.predko@zambrow.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony