Debata społeczna w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie - 2018 - KPP Zambrów

Debata społeczna w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie

Data publikacji 26.06.2018

Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się debata społeczna. Było to przedsięwzięcie zorganizowane przez zambrowskich policjantów w ramach programu „Razem Bezpiecznej” oraz zapobieganiu przemocy w rodzinie w ramach procedury ,,Niebieskiej Karty”. Spotkanie z mieszkańcami powiatu było doskonałą okazją do przedstawienia aplikacji ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" i ,,Moja Komenda”.

W spotkaniu zorganizowanym przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie udział wziął Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy powiatu zambrowskiego. Debata dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w ramach procedury ,,Niebieskiej Karty”. Słuchaczom przybliżono program „poMOC, a nie przeMOC!”, który ma charakter informacyjno – edukacyjny. Głównym celem tej inicjatywy było zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Przekazywanie informacji o mechanizmach i objawach zjawiska przemocy, łamanie mitów i stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie, a także przekazywanie informacji o skutkach ryzykownych i niezgodnych z prawem zachowaniach, skutkach nadużywania alkoholu. Program ma celu wspieranie rozwoju i nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu i identyfikacji przemocy w rodzinie, konsekwencje prawne jej stosowania oraz nabycie umiejętności społecznych tj. budowania relacji w rodzinie i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie p.o. podkom. Mariusz Głębocki przedstawił dane na temat stanu bezpieczeństwa oraz omówił na czym polega i jak działa aplikacja ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" i ,,Moja Komenda”. Funkcjonariusze zaprezentowali spoty informacyjno – edukacyjne na temat sytuacji ,,przemocowych” wobec osób starszych oraz zapoznali słuchaczy z procedurą ,,Niebieskiej Karty”, wyjaśniając czym jest przemoc i kiedy do niej dochodzi. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w czasie której głos zabierali uczestnicy debaty. Mieszkańcy zwrócili uwagę na kwestie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, z uwagą na miejsca newralgiczne, w których może dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego. Na zakończenie debaty uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety związane z oceną pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy miejsca zamieszkania. Tego typu spotkania umożliwiają zarówno Policji, jak samorządom wypracowanie wspólnych skutecznych metod eliminowania zagrożeń i problemów społecznych.